6 تیر 1400

ساختار پلی اتیلن

طول زنجیره کربن و میزان انشعاب آن بر خصوصیات پلاستیک تأثیر زیادی دارد. میزان انشعابات زنجیره جانبی ، نزدیکی مولکولها به همدیگر را تغییر می دهد. […]