نفت

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت نفت فلات قاره ایران